بازدید از مدارس

فرم نظارت بالینی بر کلاس درس مجازی و فیلم راهنمای تکمیل فرم

سرگروه های محترم کار و فناوری نواحی و مناطق استان لطفا در نظارت بالینی بر کلاس درس مجازی از فرم های زیر استفاده نمایید.این فرم با توجه به شرایط آموزش  مجازی ، توسط اعضای دبیرخانه کشوری توسعه درس پژوهی و نظارت و راهنمایی آموزشی مستقر در استان آذربایجان شرقی تهیه شده است و در فیلم راهنما نحوه تکمیل فرم ها …

ادامه مطلب »

فرم پیشنهادی نظارت آموزشی بر کلاس مجازی

در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی ، برای نظارت بر کلاس مجازی ،ناظرین می توانند از فرم زیر استفاده نمایند.    فرم نظارت آموزشی پیشنهادی دبیرخانه کشوری مستقر در استان آذربایجان شرقی   فیلم راهنمای فرآیند نظارت  نحوه تکمیل فرم های نظارت بالینی 

ادامه مطلب »