معرفی گروه کار و فناوری استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ردیف

نام و نام خانوادگی

روزهای حضور

شماره تماس

پست الکترونیکی 

۱

شهناز اکرمی

دوشنیه ، سه شنبه 

۰۴۱۳۵۵۷۲۱۶۷

sh.akrami@yahoo.com

۲

اصغر برزگری

سه شنبه و چهارشنبه 

۰۴۱۳۵۵۷۲۱۶۷